5. клас

ОБРАТНО

Компютърна система и информационни технологии

Урок 2.

Работа с програма Calculator (Калкулатор)

Работа с програма Notepad

Урок 3.

Устройства на компютър

Урок 4.

Визуализиране на папки и файлове

Урок 5.

Създаване на папка

Преименуване на папка

Копиране на папка

Премесрване на папка

Изтриване на папка

Top