Правила за ползване

Общи правила за използване на информационния сайт и сайта за електронна търговия на Домино ЕООД

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ! Ако използвате този уебсайт, се счита, че ги приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт!

РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

За да закупите продукт чрез сайта, Вие трябва да приключите процеса на регистрация, въвеждайки вярна, пълна и точна информация, така както Ви е поискана от формуляра за регистрация. Тогава ще трябва да изберете потребителско име и парола (акаунт). Вие сте напълно отговорен за запазване тайната на Вашата парола. Вие сте напълно отговорен за всички действия, които се извършват с Вашето потребителско име и парола. Умоляваме Ви да ни уведомите незабавно при всяко съмнение за неупълномощено ползване на вашия акаунт.

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

Връзки към сайтове на трети страни (links), включени в сайта, могат да Ви насочат към друг сайт, който се намира извън контрола на "ДОМИНО" ЕООД. "ДОМИНО" ЕООД не е отговорно за съдържанието на който и да било сайт и предоставя тези връзки единствено като удобство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Като условие за ползване на сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към "ДОМИНО" ЕООД, че няма да ползва сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези Общи правила.

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявените продукти и на заявения адрес за доставка след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "ДОМИНО" ЕООД

Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на сайта:

- да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- да уведомява незабавно "ДОМИНО" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на сайта;

- да не извършва злоумишлени действия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "ДОМИНО" ЕООД

"ДОМИНО" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват сайта.

"ДОМИНО" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на сайта или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "ДОМИНО" ЕООД, както и на трети лица в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени материали или информация, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.

"ДОМИНО" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "ДОМИНО" ЕООД, да прекратява, спира или променя сайта. "ДОМИНО" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на сайта, изтриването, модифицирането, изгубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта на "ДОМИНО" ЕООД.

"ДОМИНО" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипервръзки към други интернет страници и ресурси. "ДОМИНО" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на "ДОМИНО" ЕООД и трети лица вследствие на използване или достъп до тези интернет страници и ресурси.

"ДОМИНО" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползване на сайта. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "ДОМИНО" ЕООД във връзка с ползването на сайта от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за "ДОМИНО" ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети "ДОМИНО" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на "ДОМИНО" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "ДОМИНО" ЕООД, като същото се задължава да уведоми потребителите за промени в Общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то "ДОМИНО" ЕООД има право веднага да спре или да прекрати достъпа на потребителя до сайта, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с ползването на сайта, се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Top